Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Voorwaarden: deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;
Partijen: Van Kessel Resultancy, verder te noemen “DVK” en Opdrachtgever;
Overeenkomst: de tussen DVK en Opdrachtgever gesloten overeenkomst;
Werkzaamheden: de door DVK ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten diensten krachtens deze overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1- Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Kessel Resultancy, hierna verder te noemen: “DVK”, en een Opdrachtgever waarop DVK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2- De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DVK, voor de uitvoering waarvan door DVK derden dienen te worden betrokken.

3- Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van DVK en zijn directie.

4- DVK stelt Opdrachtgever ten spoedigste een afschrift van deze voorwaarden ter hand.

5- De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6- Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

DVK en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7- Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8- Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9- Indien DVK niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DVK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1- Alle offertes en aanbiedingen van DVK zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2- DVK kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3- DVK kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever bewust of onbewust een onvolledigheid in gegevens heeft verstrekt op basis waarvan de offerte of aanbieding tot stand is gekomen.

4- De in een offerte of aanbieding vermelde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

5- Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DVK daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DVK anders aangeeft.

6- Een samengestelde prijsopgave verplicht DVK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

1- De overeenkomst tussen DVK en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2- Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is of tenzij er sprake is van een bezwaar- of beroepstermijn en daarbij uitdrukkelijk is afgesproken dat DVK voor indiening van een bezwaar- of beroepschrift zorgdraagt. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever DVK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DVK dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3- DVK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4- DVK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5- Indien door DVK of door DVK ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6- Levering geschiedt af bedrijf van DVK. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is DVK gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7- DVK is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8- Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DVK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9- De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DVK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan DVK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan DVK zijn verstrekt, heeft DVK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de volledige gegevens aan DVK ter beschikking heeft gesteld. DVK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DVK is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10- Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DVK zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11- Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DVK gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DVK bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DVK op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12- Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DVK een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13- Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DVK gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van DVK daardoor direct of indirect ontstaan.

14- Indien DVK met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is DVK niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15- Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden;

– tenzij D&K alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen tarief uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DVK rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1- DVK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst DVK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van DVK kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2- Voorts is DVK bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DVK kan worden gevergd, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of overlijden.

3- Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DVK op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DVK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4- Indien DVK tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5- Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is DVK gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6- Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DVK gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7- Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DVK, zal DVK in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DVK extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij DVK anders aangeeft.

8- In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DVK vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DVK op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9- Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Beëindiging in onderling overleg

1- Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met vermelding van de reden tot opzegging.

2- Opdrachtgever blijft na opzegging in onderling overleg verplicht onverkort aan al zijn verplichtingen jegens DVK te voldoen krachtens artikel 14, voor zover DVK werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

1- Partijen zijn geheimhouding verplicht met betrekking tot alle op de overeenkomst en de diensten betrekking hebbende informatie ten aanzien van derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst en/of diensten zijn betrokken, anders dan in het belang van de te verrichten diensten en behoudens wettelijke verplichtingen.

2- DVK is gerechtigd de cijfermatige uitkomsten van zijn bewerkingen aan te wenden voor vergelijkende en/of statistische doeleinden, voor zover deze uitkomsten niet te herleiden zijn naar Opdrachtgever.

Artikel 8. Verplichtingen van DVK

1- DVK verplicht zich de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren.

2- DVK verplicht zich tot het aangaan van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,– per gebeurtenis met een maximum van EUR 1.000.000,– per verzekeringsjaar voor zijn werkzaamheden.

3- Indien de in lid 1. genoemde garantie van toepassing is en de verrichte werkzaamheden gebreken hebben vertoond, is DVK verplicht binnen dertig dagen, nadat Opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld, de verrichte werkzaamheden te verbeteren.

4- Opdrachtgever kan slechts ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:

– DVK tot twee maal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te verbeteren en dit gebrek voldoende ernstig is om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen;

– Indien Opdrachtgever aantoont dat de verrichte werkzaamheden zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken ontbinding rechtvaardigen.

5- Opdrachtgever dient aan te tonen dat de verrichte werkzaamheden binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 9. Overmacht

1- DVK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DVK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DVK niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DVK of van derden daaronder begrepen. DVK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DVK zijn verbintenis had moeten nakomen.

3- Onder overmacht zal, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen:

– stakingen in andere bedrijven dan die van DVK;

– een algemeen gebrek aan benodigdheden en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;

– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DVK afhankelijk is;

– algemene vervoersproblemen.

4- DVK kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5- Voor zoveel DVK ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DVK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Betaling en incassokosten

1- Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DVK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DVK aangegeven. DVK is gerechtigd om periodiek te factureren.

2- Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3- DVK heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DVK kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DVK kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4- De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DVK verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5- Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DVK echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1- DVK behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DVK heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2- Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat DVK het eigendom bezit en behoudt van alle vruchten van de werkzaamheden van DVK zoals onder meer aantekeningen, computerverwerkingsverslagen, kolommenbalansen, aangiften, berekeningen, jaarrekeningen en correspondentie.

3- Door DVK afgeleverde bescheiden, die krachtens lid 2. van dit artikel onder het voorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden vermenigvuldigd.

4- Opdrachtgever heeft het recht om de geleverde bescheiden te vermenigvuldigen, mits Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met DVK gesloten overeenkomsten is nagekomen, te weten:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren dienst(en) zelf;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

Artikel 12. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1- De door DVK te leveren zaken en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en/of diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DVK kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken, diensten of uit te voeren werkzaamheden.

2- De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door DVK verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3- Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DVK, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DVK geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4- De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan DVK te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan DVK te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DVK in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient DVK in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5- Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en/of diensten en hetgeen waartoe hij DVK opdracht gegeven heeft.

6- Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7- Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DVK de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van DVK, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan DVK te retourneren en de eigendom daarover aan DVK te verschaffen, tenzij DVK anders aangeeft.

8- Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DVK daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9- Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10- In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DVK en de door DVK bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. Gebreken / Klachttermijn

1- Opdrachtgever dient de door of namens DVK geleverde diensten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken indien hiertoe aanleiding is. Opdrachtgever dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste diensten zijn geleverd;

– of de geleverde diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, zoals geformuleerd in artikel 10 lid 1. van deze voorwaarden, of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of algemene (handels-)doeleinden.

2- Indien Opdrachtgever een bezwaar heeft tegen een opgelegde belastingaanslag, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na oplegging van deze belastingaanslag zulks schriftelijk te melden aan DVK.

3- Indien andere dan in lid 2 van dit artikel vermelde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen dertig dagen na aflevering schriftelijk te melden aan DVK.

4- Andere dan onder lid 2 en 3 van dit artikel vermelde zichtbare gebreken of tekortkomingen, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen zes maanden na aflevering van de diensten schriftelijk te melden aan DVK, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 14. Honorarium / Verschotten / Voorschotten / Betaling

1- DVK heeft recht wegens de krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden op een honorarium, hetwelk hij naar redelijkheid en billijkheid kan vaststellen.

2- DVK geeft te voren aan Opdrachtgever te kennen op welke wijze het honorarium wordt gedeclareerd.

3- DVK heeft recht de verschotten en BTW bij Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van reële kosten.

4- DVK kan voorschotten van het honorarium, verschotten en BTW bij Opdrachtgever in rekening brengen, zulks tot een maximale hoogte van de vermoedelijke einddeclaratie.

5- Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum het honorarium van DVK te betalen door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van DVK via een overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening ten name van DVK.

6- Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim.

7- Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tot de dag der gehele voldoening.

8- In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

9- De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10- Indien DVK bescheiden en/of zaken van Opdrachtgever onder zich heeft, en Opdrachtgever is krachtens lid 6 van dit artikel in verzuim, dan heeft DVK het recht de afgifte van de bescheiden en/of zaken van Opdrachtgever aan deze op te schorten tot Opdrachtgever geheel aan zijn verplichtingen jegens DVK heeft voldaan (artikel 290 boek 3 BW).

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1- Indien DVK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2- DVK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DVK is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3- Indien DVK aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DVK beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4- De aansprakelijkheid van DVK is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5- DVK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6- Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DVK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DVK toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DVK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7- De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DVK of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16. Geschillen

1- Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en DVK mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, zullen partijen trachten in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het NMI Mediation Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.

2- De bepalingen van lid 1. van dit artikel zullen niet van toepassing zijn in die gevallen, waarin de bepalingen van deze overeenkomst reeds een regeling aangeven tot oplossing voor mogelijke geschillen.

3- Geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, kunnen tevens worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

– Het bepaalde in lid 1. van dit artikel laat voorts onverlet de bevoegdheid van partijen om zich in spoedeisende gevallen te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in Kort Geding.

4- Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zullen alle geschillen tussen de partijen door een onafhankelijke arbiter worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in de regio waar DVK is gevestigd.

5- Indien de te stellen eis een financieel belang van EUR 70.000,– te boven gaat, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie arbiters waarvan de voorzitter de titel meester in de rechten bezit en één registeraccountant. De plaats van de arbitrage zal zijn de plaats van vestiging van het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied DVK is gevestigd.

6- Indien partijen hiertoe niet tot overeenstemming kunnen komen, geschiedt de benoeming van de arbiter(s) door middel dan een verzoek aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied DVK is gevestigd.

Artikel 17. Vrijwaring

1- De Opdrachtgever vrijwaart DVK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DVK toerekenbaar is. Indien DVK uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden DVK zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DVK, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DVK en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

1- Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DVK partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2- De rechter in de vestigingsplaats van DVK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DVK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3- Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

1- DVK is bevoegd schriftelijke wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

2- DVK zendt de gewijzigde voorwaarden ten spoedigste aan Opdrachtgever toe.

3- De in lid 1 van dit artikel vermelde schriftelijke wijzigingen kunnen eerst in werking treden op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden na toezending van de wijzigingen van de voorwaarden aan Opdrachtgever.

4- Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra Opdrachtgever de wijziging is meegedeeld.

Artikel 20. Overgangsbepaling

1- Indien ten tijde van het inwerkingtreden van deze voorwaarden reeds een rechtsverhouding bestond tussen Opdrachtgever en DVK, treden deze voorwaarden slechts in werking veertien dagen nadat DVK de Opdrachtgever schriftelijk bericht heeft gegeven deze voorwaarden van toepassing te verklaren op de reeds bestaande rechtsverhouding en Opdrachtgever binnen deze periode van vier weken geen bewaren tegen de toepasselijkheid dan deze voorwaarden heeft gemaakt.

Artikel 21. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1- Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 1 maart 2011 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder inschrijving 51905922.

2- Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van DVK; www.vankessel-resultancy.nl

3- De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.